نظام آموزشی اوکراین

اوکراین

تحصیلات‌ پیش‌ از دانشگاه‌
دوره آموزش ابتدایی در کشور اوکراین 9 سال به طول می‌انجامد. دانش‌آموزان سپس می‌توانند در دبیرستان‌های متوسطه به مدت 3 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند و یا در مدارس حرفه‌ای یا مؤسسات آموزشی غیر دانشگاهی به مدت 3 سال ادامه تحصیل داده، دیپلم دریافت نمایند. دانش‌آموختگان دبیرستان‌های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می‌باشند.
تحصیلات‌ دانشگاهی‌
آموزش عالی در کشور اوکراین تحت نظارت وزارت آموزش و علوم می‌باشد. در کشور اوکراین سه سطح آموزش عالی وجود دارد: 1) دوره کارشناسی؛ 2) دوره کارشناسی ارشد و دیپلم تخصصی؛ 3) دوره نامزد علوم (برابر با دوره (Ph.D.
دوره‌های‌ تحصیلی‌
1. Bakalavr (Bachelor): شامل حداقل 4 سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.
2. Magistr (Master), Specialist Diploma: مدرک Magistr شامل 1 الی 2 سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می‌باشد. مدرک Specialist Diploma به دو طریق ارائه می‌شود: حداقل یک سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و یا 5 الی 6 سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان. مدرک Specialist Diploma نشاندهنده یک تخصص حرفه‌ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری می‌باشند. این مدرک پس از اتمام تحصیلات، دفاع از پایان نامه، و گذراندن امتحانات نهایی به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود.
3. Kandidat Nauk (Ph.D.): شامل حداقل 3 سال تحصیل با داشتن مدرک Specialist Diploma یا Magistr (Master). دانشجویان در این دوره با روش‌های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می‌شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می‌دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود.
نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی صادره از دانشگاه‌های گروه یک‌
1. مدرک Bakalavr (Bachelor) با حداقل 4 سال تحصیل در دانشگاه‌های معتبر به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع بالاتر، "کارشناسی" ارزشیابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
2. مدرک Magistr با حداقل 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
3. مدارک Specialist Diploma با حداقل 5 الی 6 سال تحصیل پیوسته به شرط دارا بودن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی و یا 1 الی 2 سال تحصیل به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، در صورت موفقیت "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می‌شود.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیرحضوری در مقطع کارشناسی ارشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
4. مدرک Kandidat Nauk با حداقل 3 سال تحصیل در دانشگاه‌های معتبر به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد معتبر با معدل حداقل 15 در رشته مرتبط با گروه آموزشی مقطع بالاتر، و ارائه دو مقاله علمی از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی معتبر "دکتری" ارزشیابی می‌شود. در صورت عدم رعایت هر یک از شروط معدل و مرتبط بودن رشته‌های تحصیلی، ارزشیابی مدارک نظیر دانشگاه‌های گروه دو خواهد بود.
تبصره: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از نوامبر 2008 باشد) "غیرقابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی صادره از دانشگاه‌های گروه دو‌
1. مدارک‌Bakalavr صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
2. مدارک‌Magister/Specialist Diploma صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش‌دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل یک الی دو سال تحصیل، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت "کارشناسی‌ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند. در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه‌های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی‌ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی‌تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه نماید.
تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
‌3. مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن‌ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.
تبصره 3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:
• در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی‌شود)
• دانش‌آموخته مؤلف اصلی آن باشد.
• موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.
مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.
تبصره 3-2: چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه‌های کشور یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می‌باشد.
٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی، دانش‌آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.
تبصره 3-3: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است.
‌تبصره3-4‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.
منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا اوکراین (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.
تبصره3-5‌: مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک، دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند

شرایط عمومی شامل داشتن مدرک زبان یا گذراندن دوره زبان در کشور اوکراین است برخی از دانشگاه های اوکراین امکان تحصیل را در یکی از روسی، اوکراینی و انگلیسی را میسر می گردانند البته هزینه های تحصیلی آن متفاوت خواهد بود.

لیسانس / کارشناسی (BA) / ( BSc )

دوره آموزشی در این مقطع بین چهار تا پنج سال است بستگی به رشته متقاضی و روش تحصیلی آن متفاوت است.

فوق لیسانس / کارشناسی ارشد یا مستر ( MA, MSc )

متقاضیان خارجی می توانند پس از 5-6 سال تحصیل بدون وقفه یا یک یا دو سال در صورتی که متقاضی قبلاً دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی داشته باشد در این مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شود. به استثنای تخصص پزشکی و دامپزشکی است. بنابراین دانشجویان خارجی پس از گذراندن یک برنامه آموزشی مناسب به مدت دو سال با مدرک لیسانس ، یا یک سال با مدرک متخصص ، مدرک کارشناسی ارشد دریافت می کنند.

Структура

Высшими учебными заведениями являются: техникум (училище), колледж, институт, консерватория, академия, университет и другие.

Для высших учебных заведений установлено четыре уровня аккредитации:

    Первый уровень — техникум, училище, другие приравненные к ним высшие учебные заведения;
    Второй уровень — колледж, другие приравненные к нему высшие учебные заведения;
    Третий и четвёртый уровни (в зависимости от последствий аккредитации) — консерватория, академия, институт, университет.

Образовательные уровни:

    начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;
    первый (бакалаврский) уровень;
    второй (магистерский) уровень;
    третий (образовательно-научный / образовательно-творческий) уровень;

Образовательно-квалификационные уровни:

    младший бакалавр;
    бакалавр;
    магистр.

Образование на Украине 

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.